FAQ

Algemeen

Wat is Study Vision Online?
Study Vision Online is een web-based programma voor het aanleren van studievaardigheden en studiemethodieken, bestemd voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen 24/7 per dag werken aan Study Vision Online, een training met de ‘look en feel' van een computerspel. Het programma biedt een studievaardigheidstraining, waarin per leeftijdscategorie en niveau relevante studievaardigheden en studiemethodieken worden aangeleerd en ingeoefend. Alle leerlingen op de instituten werken eerst aan dit programma om de basis aan studievaardigheden onder de knie te krijgen.

Waar baseren jullie je prijzen op?
Wij werken met vaste medewerkers. Het geeft rust en stabiliteit als je elke dag dezelfde gezichten ziet. Je eigen coach kent je zwaktes en sterke kanten en weet daar in de begeleiding op in te spelen. Daarnaast herinvesteert De Maltha groep in hoge mate om de studiebegeleiding nog verder te professionaliseren en te perfectioneren. Zo hebben wij ons eigen leerlingvolg- en communicatiesysteem inscool.nl ontwikkeld. Study Vision Online is ook een prachtig eigen product waar onze leerlingen veel baat bij hebben.

Waarom factureren jullie tot en met de laatste officiële schooldag, terwijl mijn dochter al anderhalve week vrij is? 
Dat heeft te maken met de professionele inrichting van onze organisatie. We starten de begeleiding de eerste schooldag en eindigen de laatste schooldag van het jaar, we hanteren daarbij de data van de Inspectie. We hebben vast personeel, 12 maanden per jaar in dienst. Om een gemiddeld tarief te kunnen berekenen, hebben we deze data (een vaste periode) als uitgangspunten nodig. De begeleiding is aanwezig en met de leerling kan aandacht worden besteed aan zwakkere vakken of wordt extra uitleg gegeven.

Waar komt de naam Maltha vandaan?
In 1982 richtte Willem Maltha het eerste instituut op, aan de Krullenlaan in Zeist. Daarna volgde in 1984 het instituut in Bilthoven en in 1985 het instituut in Utrecht. De familieroots van dhr. Maltha liggen uiteindelijk op het eiland Malta. De "h" schijnt op enig moment een fout te zijn geweest bij de burgelijke stand.

Maltha studiecoaching

Hoe lang zit een leerling gemiddeld per dag op Maltha studiecoaching? 
Dat hangt van het niveau af en het startmoment van de begeleiding. Grosso modo werken examenleerlingen dagelijks 3 uur aan hun schoolwerk, dat kan ook zijn in de vorm van een boek lezen. Brugklasleerlingen die vanaf het begin van het schooljaar komen, werken zo'n 1,5 uur per dag. Leerlingen die met achterstanden instromen, zijn meer tijd kwijt per dag.

Hoe lang volgt een leerling begeleiding voordat hij de studievaardigheden goed onder de knie heeft? 
Na een aantal maanden hebben de leerlingen de studievaardigheden aangeleerd. Willen we dat de leerling ze echt van nature gaat toepassen, dan hebben we echt wel een periode van 9 maanden nodig om ze goed te laten beklijven. Natuurlijk kunnen we ondertussen wel de begeleiding gaan afbouwen, zodat de leerling weer went aan het leren in een thuissituatie.

Heeft elke leerling een vaste coach? 
Ja, dat is essentieel voor de hoogwaardige kwaliteit van begeleiding die wij bieden. Elke leerling heeft een eigen traject, iedereen moet leren welke studievaardigheden bij hem of haar passen. De eigen coach kent de leerling goed en weet hoe deze basis van studievaardigheden op te bouwen en borduurt voort op eerdere aangeleerde vaardigheden.

Waarom heeft elke leerling een vaste coach?
De vaste coach kent alle ins en outs van zijn leerling. De essentie van onze begeleiding is het aanleren van studievaardigheden. Door te werken met een vaste coach, ontstaat er een band. Die klik zorgt ervoor dat studievaardigheden beter beklijven en dat andere zaken waar een puber tegen aanloopt ook bespreekbaar zijn. Huiswerkbegeleiding op Maltha studiecoaching is meer dan je huiswerk voor de volgende dag maken, het is een andere manier van in het (school) leven staan.

Waarom werken jullie in alle vakanties door behalve de zomervakantie? 
In de vakanties kan er gewerkt worden aan achterstanden en vast vooruit gewerkt worden aan toetsen. Natuurlijk gaan onze leerlingen ook lekker op vakantie, dan krijgen ze een vakantietaak mee waar ze, in overleg met hun ouders, aan kunnen werken. In de vakantie hoeven de meeste leerlingen zeker niet elke dag te komen. De examenleerlingen verwachten we wel elke dag.

Gaan jullie op schoolbezoek als mijn kind op de dagelijkse begeleiding zit?
Onze medewerkers hebben contacten op scholen, met bijv. mentoren van onze leerlingen. Studiebegeleiding is een aanvulling op de school.

Mijn kind heeft alleen studievaardigheden nodig, maar kan niet elke dag komen. Wat nu?
Uw kind kan dan ook kiezen voor 2 uur studiecoaching per week, daar ligt de nadruk op het aanleren van studievaardigheden zoals onder andere plannen, mindmappen en jezelf overhoren.

Als mijn kind een samenwerkingsopdracht moet maken, mag het klasgenootje dan ook komen?
Natuurlijk zijn klasgenoten welkom, de leerling is dan de gastheer of gastvrouw. Wel willen we natuurlijk graag weten wie er bij ons binnen zijn, dus graag worden we van tevoren ingelicht.

Maltha insCool studiepraktijken

Waarom wordt er een contract voor 6 maanden aangeboden?
Uit ervaring is gebleken dat het aanleren en zelfstandig leren toepassen van studievaardigheden niet over één nacht ijs gaan. Het heeft tijd nodig de aan te leren plan- en studievaardigheden aan te leren en in de praktijk te leren toepassen.

Wordt er alleen huiswerkcoaching aangeboden?
Nee, er zijn ook individuele lessen mogelijk, zoals studiecoaching, bijles, mentoraat en faalangstreductietraining.

Kan ik huiswerkcoaching een tijdje uitproberen?
Dat is mogelijk. We bieden de Try Out, waarbij een leerling voor een periode van twee weken huiswerkcoaching volgt. Daarna kan besloten worden om door te gaan of niet.

Is het mogelijk om 2 of 3 dagen huiswerkcoaching te volgen?
Nieuwe leerlingen volgen 4 dagen per week huiswerkcoaching. Dit vanwege het behoud van structuur en continuïteit. Na 6 maanden is er, indien de begeleiding dit toelaat, mogelijkheid om af te bouwen.

Moet mijn kind altijd tot 18.15 blijven?
Nee, de leerling moet zijn of haar huiswerk voor de volgende dag af hebben, inclusief leerwerk (voorbereidingen)voor toetsen in de dagen erna. Als dat voldoende is, mag de leerling naar huis. Wanneer er huiswerk overblijft voor thuis, bijvoorbeeld doordat de leerling eerder weg moet voor sporttraining, dan ontvangt u altijd een bericht.

Hoe wordt het huiswerk gecontroleerd?
Er wordt gecontroleerd of het huiswerk gemaakt is, en of de antwoorden serieus zijn ingevuld. Er wordt gekeken op volledigheid en kwaliteit.

Wanneer mijn kind sporttraining heeft, kan het dan eerder weg?
Dat is geen probleem, de begeleider noteert dit in het systeem. Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat op de betreffende dagen minder begeleiding plaatsvindt en dat er wellicht wat werk over blijft om thuis nog af te maken.

Als mijn kind uitleg nodig heeft, kan daar dan bij geholpen worden?
De huiswerkcoaching is vooral gericht op administreren, controleren, analyseren en rapporteren. Coachen en plannen zijn hierbij belangrijke aspecten. De leerling krijgt hierop van de begeleiders feedback, In principe is er geen ruimte om vakinhoudelijke problemen te bespreken, een enkele vraag hier of daar behandelen is best mogelijk om de leerling op weg te helpen met zijn schoolwerk. Vakinhoudelijke ondersteuning wordt geboden in de bijlessen.

Moeten leerlingen hun leerwerk laten overhoren?
Ja, leerwerk wordt aan de hand van de planning elke dag overhoord.

Is mijn rol als ouder belangrijk?
Uw rol is heel belangrijk! Door middel van een leerlingvolg- en communicatiesysteem wordt contact met u als ouder onderhouden. Berichten over huiswerk, vorderingen en cijfers worden via dat systeem verstuurd. Het is van belang dat u als ouder hierin een actieve rol in inneemt.

Wordt Magister door de begeleider gecontroleerd?
Nee, het is tijdens de huiswerkcoaching de verantwoordelijkheid van de leerling om zijn of haar huiswerk eerlijk door te geven aan de begeleider. Mocht hierbij extra ondersteuning gewenst zijn, dan kan hiervoor individuele begeleiding afgenomen worden.

Wat leert de leerling in de huiswerkcoaching?
In de vier verplichte planlessen worden enkele belangrijke plan- en studievaardigheden aangeleerd en ingeoefend. De leerling gaat deze vaardigheden in de huiswerkcoaching toepassen op het eigen schoolwerk en krijgt daarop van de studiecoaches feedback.

Wat gebeurt er als er een probleem geconstateerd wordt in de huiswerkcoaching?
Als de studiecoach in de huiswerkcoaching een (structureel) probleem constateert, dan wordt dit altijd naar de ouder(s) gecommuniceerd. Ook zal er een advies worden gegeven. Mocht er bijvoorbeeld een vakinhoudelijk probleem ontstaan, dan zal de Senior Studiecoach u adviseren over de mogelijkheden van bijles.

Meer informatie? 

Laat hieronder uw
telefoonnummer
achter.